Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

na základe Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len Vyhlásenie)

Prevádzkovateľ a Správca osobných údajov

Názov La Chic s.r.o.
IČO48 295 213
Sídlo Kupeckého 525/15, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
Právna formaSpoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 106465/B
Štatutárny orgán RNDr. Ingrid Zichová
Kontakt e-mail: info@hravozdravo.sk, mobil: 0905777095
Web www.hravozdravo.sk

POJMY

Osobné údaje (alebo údaje)
Akékoľvek informácie, týkajúce sa fyzickej osoby, právnickej osoby, inštitúcie alebo združenia, ktoré sú alebo môžu byť identifikované, a to aj nepriamo, odkazom na akékoľvek ďalšie informácie.

Údaje o používaní
Informácie, zbierané automaticky na tejto webovej stránke (alebo prostredníctvom služieb tretej strany, ktoré táto stránka využíva), ktoré môžu zahŕňať: IP adresy alebo názvy domén počítačov využívaných Užívateľmi; adresy URI (Uniform Resource Identifier); čas žiadosti; metódu, použitú na odoslanie požiadavky na server; veľkosť súboru prijatého v odpovedi; číselný kód, označujúci stav odpovede servera (úspešný výsledok, chyba atď.); krajinu pôvodu; funkcie prehliadača a operačného systému, používaného Užívateľom; rôzne časové údaje počas každej návštevy (napr. čas strávený na každej stránke) a podrobnosti o trase, ktorú Užívateľ uskutočnil s osobitným dôrazom na postupnosť navštívených stránok a ďalších parametrov, týkajúcich sa operačného systému zariadenia a/alebo IT prostredia Užívateľa.

Užívateľ
Osoba, používajúca túto webovú stránku, ktorá je zhodná so subjektom, na ktorého sa vzťahujú Osobné údaje.

Dotknutá osoba (alebo Subjekt údajov)
Právna alebo fyzická osoba, ktorej sa Osobné údaje týkajú.

Spracovateľ dát
Fyzická osoba, právnická osoba, verejná správa alebo akýkoľvek iný orgán, združenie alebo organizácia oprávnená Správcom osobných údajov spracovávať Osobné údaje v súlade s týmto Vyhlásením.

Správca osobných údajov (alebo Vlastník alebo Prevádzkovateľ)
Právnická osoba, ktorá má právo prijímať rozhodnutia týkajúce sa účelov a metód spracovania Osobných údajov a použitých prostriedkov, vrátane bezpečnostných opatrení, týkajúcich sa prevádzky a používania tejto webovej stránky. Správca osobných údajov je zároveň aj vlastníkom a Prevádzkovateľom tejto webovej stránky.

Táto webová stránka
Hardvérový alebo softvérový nástroj, pomocou ktorého sa zhromažďujú Osobné údaje Užívateľov.

Súbor cookie (alebo Cookies)
Malý údaj, uložený v zariadení Užívateľa.

Typy zbieraných údajov

Medzi typy Osobných údajov, ktoré táto webová stránka zbiera vo svojom mene alebo prostredníctvom tretích strán, patria: Súbory Cookie, Údaje o používaní, Jedinečné identifikátory zariadení na reklamné účely (napríklad Google Advertiser ID alebo IDFA), Meno a Priezvisko, E-mail, Telefónne číslo, Užívateľské meno, Heslo, Adresa vrátane Krajiny.

Detaily ohľadom jednotlivých typov Osobných údajov sú popísané nižšie v rámci tohto Vyhlásenia alebo v špecifických textoch, ktoré sa zobrazujú na webovej stránke ešte pred začatím zberu údajov.
Osobné údaje poskytuje Užívateľ dobrovoľne, alebo v prípade Údajov o používaní, sú zbierané automaticky počas používania tejto webovej stránky.

Akékoľvek použitie Súborov cookie, alebo iného nástroja na sledovanie, touto stránkou alebo treťou stranou, ktorej služby táto stránka využíva, slúži na účely, popísané v tomto Vyhlásení a vo Vyhlásení o súboroch cookie.

Ak Užívatelia prostredníctvom tejto webovej stránky zdieľajú Osobné údaje tretej strany, potvrdzujú, že vopred získali jej súhlas na poskytnutie týchto údajov Prevádzkovateľovi.

Spôsob a miesto spracovania údajov

Metódy spracovávania

Správca osobných údajov spracováva údaje Užívateľov príkladným spôsobom a prijal vhodné bezpečnostné opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu, zverejneniu, modifikácii alebo neoprávnenému zničeniu údajov.

Okrem Správcu osobných údajov môžu byť údaje v niektorých prípadoch dostupné pre určité typy oprávnených osôb, ktoré sa podieľajú na činnostiach tejto webovej stránky (administratíva, predaj, marketing, právne služby, správa systému) alebo tretie strany (ako napríklad poskytovatelia technických služieb, poskytovateľov hostingu, IT konzultanti alebo spoločnosti, reklamné agentúry), ktoré sú v prípade potreby ustanovené Prevádzkovateľom za Spracovateľov údajov. Aktualizovaný zoznam týchto subjektov si môžete kedykoľvek vyžiadať od Správcu osobných údajov.

Miesto

Údaje sa spracovávajú v kancelárii Správcu osobných údajov a na všetkých ďalších miestach, kde sa nachádzajú tretie strany, zapojené do spracovania. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte Správcu osobných údajov.

Dĺžka uchovávania

Údaje sa uchovávajú na čas, potrebný na poskytnutie služby, požadovanej Užívateľom alebo na účely uvedené v tomto dokumente, pričom Užívateľ môže kedykoľvek požiadať Správcu osobných údajov o pozastavenie spracovávania alebo odstránenie údajov.

Použitie zhromaždených údajov

Údaje, týkajúce sa Užívateľa, sa zhromažďujú na to, aby Prevádzkovateľ mohol poskytovať svoje služby, ako aj na nasledujúce účely: Prístup k účtom tretích strán, Analýza, Reklama, Kontaktovanie Užívateľa, Zálohovanie a manažovanie, Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami, Správa kontaktov a odosielanie správ, Platformové služby a hosting, Remarketing a behaviorálne cielenie, Predaj tovaru a služieb online.

Osobné údaje použité pre každý účel sú uvedené v nižšie, v dedikovaných častiach tohto Vyhlásenia.

Detailný popis spracovávania Osobných údajov

Osobné údaje sa zbierajú na nasledovné účely a využívajú nasledovnými službami:

Prístup k účtom tretích strán

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke pristupovať k údajom z vášho účtu v rámci služby tretej strany a vykonávať s ňou operácie. Tieto služby nie sú automaticky aktivované, ale vyžadujú výslovné povolenie zo strany Užívateľa.

Prístup k účtu Facebook

Táto webová stránka môže požiadať o niektoré povolenia od spoločnosti Facebook, ktoré jej umožňujú vykonávať operácie s účtom Užívateľa na Facebooku a získavať informácie vrátane Osobných údajov. Táto služba umožňuje tejto webovej stránke spojiť sa s užívateľským účtom v sociálnej sieti Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Inc.

Žiadané povolenia:

Základné informácie
V rámci predvolených nastavení tieto informácie zahŕňajú údaje Užívateľov ako ID, Meno, Fotka, Pohlavie, Lokalita a určité prepojenia Užívateľa, ako Priatelia. Ak Užívateľ verejne sprístupnil viac údajov, tieto budú tiež dostupné.

Kontaktný e-mail
Prístup k Užívateľovmu kontaktnému e-mailu.
Bližšie informácie o týchto oprávneniach nájdete v dokumente Facebook permissions documentation a Facebook privacy policy.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Analýza

Tento typ služby umožňuje Prevádzkovateľovi monitorovať a analyzovať návštevnosť stránky a môže byť využitá na sledovanie správania Užívateľov.

Google Analytics

Google Analytics je služba analýzy webu, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Google využíva zozbierané údaje na sledovanie a skúmanie používania tejto webovej stránky, na prípravu prehľadov o svojich aktivitách a ich zdieľanie s ostatnými službami Google.

Google môže použiť zhromaždené údaje na kontextualizáciu a prispôsobenie reklám vlastnej reklamnej siete.

Táto integrácia služby Google Analytics anonymizuje vašu IP adresu tým, že skracuje adresy IP používateľov v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa úplná adresa IP odošle na server Google a skráti v rámci USA.

Zbierané Osobné údaje: Cookies  a údaje o používaní
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Google AdWords conversion tracking

Google AdWords conversion tracking je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. (ďalej len „Google“). Prepája údaje, získané prostredníctvom tejto služby, s aktivitami na tejto webovej stránke.

Zbierané Osobné údaje: Cookies a údaje o používaní
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Display Advertising extension pre Google Analytics

Google Analytics môže na tejto webovej stránke používať reklamu na základe Užívateľových záujmov, údaje o Užívateľoch od tretích strán a informácie z DoubleClick Cookie na rozšírenie analýzy o demografické údaje, záujmy a údaje o interakciách s reklamou.

Zbierané Osobné údaje: Cookies a údaje o používaní
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Facebook Ads conversion tracking

Facebook Ads conversion tracking je analytická služba, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook Inc. (ďalej len „Google“). Prepája údaje, získané prostredníctvom tejto služby, s aktivitami na tejto webovej stránke.

Zbierané Osobné údaje: Cookies a údaje o používaní
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Reklama

Tento typ služby umožňuje používať údaje Užívateľa na reklamné účely. Niektoré z nižšie uvedených služieb môžu používať Súbory cookie na identifikáciu Užívateľov alebo môžu používať techniku behaviorálneho retargetovania, t.j. zobrazovanie reklám, prispôsobených záujmom a správaniu Užívateľa, vrátane tých, ktoré boli zistené mimo tejto webovej stránky.

Okrem odhlásenia sa, ktoré ponúkajú nižšie uvedené služby, sa Užívateľ môže rozhodnúť pre odmietnutie používania Súborov cookie treťou stranou navštívením stránky Network Advertising Initiative opt-out page.

Facebook Audience Network

Facebook Audience Network je reklamná služba, poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc. Pre bližšie informácie o tom, ako Facebook používa údaje si prosím prečítajte dokument Facebook’s data policy.

Táto webová stránka môže používať identifikátory pre mobilné zariadenia (vrátane identifikátora Android Advertising ID alebo Advertising Identifier for iOS) a technológií, podobných Súborom cookie, na spustenie služby Facebook Audience Network. Jedným zo spôsobov, akým táto služba zobrazuje reklamu, je použitie preferencií reklám Užívateľov. Užívateľ si môže zmeniť tieto nastavenia v časti Facebook ad settings.

Užívatelia môžu zrušiť určité zacielenie tejto služby v nastaveniach svojho zariadenia, ako napríklad nastavenia reklamy pre mobilné telefóny alebo podľa pokynov, ktoré sú uvedené v dokumente o ochrane osobných údajov týkajúcich sa tejto služby.

Zbierané osobné údaje: Cookies, jedinečné identifikátory zariadení na reklamu (napríklad Google Advertiser ID alebo IDFA) a údaje o používaní.
Miesto spracovania: USA – Privacy Policy – Opt Out

Remarketing a behaviorálne cielenie

Tento typ služby umožňuje tejto webovej stránke a jej partnerom informovať, optimalizovať a obsluhovať reklamu na základe predchádzajúceho používania tejto webovej stránky Užívateľmi.

Táto aktivita sa vykonáva sledovaním údajov o používaní a použitím Súborov cookie, informácií, ktoré sa prenášajú partnerom, ktorí riadia remarketing a behaviorálne cielenie.

Okrem možnosti odhlásenia, ktoré ponúkajú nižšie uvedené služby, Užívateľ môže odmietnuť používanie Súborov cookie treťou stranou navštívením stránky Network Advertising Initiative opt-out page.

AdWords Remarketing (Google Inc.)

AdWords Remarketing je služba remarketingu a behaviorálneho cielenia, poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá spája činnosť tejto webovej stránky s reklamnou sieťou Adwords a súborom cookie Doubleclick.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook remarketing je služba remarketingu a behaviorálního cielenia, poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája činnosť tejto webovej stránky s reklamnou sieťou Facebook.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je služba remarketingu a behaviorálního cielenia, poskytovaná spoločnosťou Facebook, Inc., ktorá spája činnosť tejto webovej stránky s reklamnou sieťou Facebook.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a E-mail.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Remarketing prostredníctvom Google Analytics pre Display Advertising (Google Inc.)

Google Analytics pre Display Advertising je služba remarketingu a behaviorálního cielenia, poskytovaná spoločnosťou Google Inc., ktorá spája sledovanie, vykonávané službou Google Analytics a jej súbory cookie s reklamnou sieťou Adwords a súborom cookie Doubleclick.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy – Opt Out

Kontaktovanie Užívateľa

Kontaktný formulár Contact Form 7

Ak vyplníte údaje v kontaktnom formulári, oprávňujete túto webovú stránku, aby tieto údaje použila na odpovedanie na vašu žiadosť. Prevádzkovateľ využíva Contact Form 7, ktorý poskytuje spoločnosť Rock Lobster, LLC. Formulár je nastavený tak, aby údaje poslal len priamo do e-mailu a neuchovával ich na server.

Zbierané Osobné údaje: E-mailová adresa, Meno a Priezvisko, Text žiadosti, Meta informácie (vrátane času, originálnej IP adresy a prehliadača)
Miesto spracovania: Japonsko – Privacy policy

Formulár na prihlásenie sa do newslettera (The Rocket Science Group, LLC.)

Registráciou do newslettera bude e-mailová adresa Užívateľa pridaná do zoznamu kontaktov, ktoré môžu dostávať e-mailové správy, obsahujúce informácie komerčnej alebo propagačnej povahy, týkajúce sa tejto webovej stránky. Vaša e-mailová adresa môže byť tiež pridaná do tohto zoznamu aj na základe registrácie v rámci objednávkového procesu.

Na registráciu do newslettera Prevádzkovateľ využíva vlastný formulár, ktorý je prepojený prostredníctvom služby pre interakciu so správou e-mailových adries a službou odosielania správ, ktorú poskytuje MailChimp (The Rocket Science Group LLC). Prepojenie na MailChimp je využívané v rámci formulára na prihlásenie sa na odber newslettera a v rámci Objednávkového formulára. Formulár je nastavený tak, aby údaje poslal len priamo do Mailchimpu a neuchovával ich na server.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie, E-mailová adresa, Meno a Priezvisko a údaje o používaní.
Miesto spracovania: USA – Privacy Policy

Priamy e-mailový alebo telefonický kontakt

Užívatelia nás môžu kontaktovať aj priamo, a to zaslaním e-mailu na jana.saffa@gmail.com alebo telefonicky na čísle +421 905 777 095. Údaje, ktoré nám poskytnete, uchováváme predovšetkým na splnenie vašich žiadostí a bez súhlasu ich nepoužíváme na komerčné účely.

Zbierané osobné údaje: E-mailová adresa a text e-mailu (v prípade e-mailového kontaktu), Telefónne číslo (v prípade telefonického kontaktu).

Zálohovanie a manažovanie

Tento typ služby umožňuje Prevádzkovateľovi uložiť a spravovať zálohy webovej stránky a interných dokumentov.

BackWPup

BackWPup je služba na zálohovanie webovej stránky, poskytovaná spoločnosťou Inpsyde GmbH. Zálohy tejto webovej stránky sú ukladané na externý server, ktorý je spravovaný spoločnosťou Active24 s.r.o..

Zbierané Osobné údaje: Zálohovanie môže obsahovať zdrojový kód a obsah, ako aj údaje, ktoré Užívateľ poskytuje na tejto webovej stránke.

Miesto spracovania: Germany – Privacy Policy

OneDrive

OneDrive je služba na uloženie a manažovanie súborov, poskytovaná spoločnosťou Google Inc. Túto službu využívame na spravovanie a zálohovanie našich interných dokumentov.

Zbierané Osobné údaje: rôzne typy údajov, tak ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov tejto služby.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Interakcie s externými sociálnymi sieťami a platformami

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami priamo z tejto webovej stránky.

To, aké informácie je možné získať prostredníctvom tejto webovej stránky, závisí od nastavení Užívateľa.

Tento typ služby môže zhromažďovať údaje o návštevnosti stránok, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju Užívatelia nepoužívajú.

Facebook Like button (Facebook, Inc.)

Facebook Like Button je služba, ktorá umožňuje interakciu so sociálnou sieťou Facebook, ktorú poskytuje spoločnosť Facebook, Inc.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Button na zdieľanie

Tento typ služby umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami a externými platformami, ako aj zdieľanie obsahu tejto webovej stránky.

V závislosti od konfigurácie môže táto služba zobrazovať widgety, patriace tretím stranám, ako sú napríklad správcovia sociálnych sietí, kde sú zdieľané interakcie. V tomto prípade budú aj tretie strany, ktoré poskytujú widget, informované o interakciách a údajoch o používaní na stránkach, na ktorých je táto služba nainštalovaná.

Zbierané Osobné údaje: Súbory cookie a údaje o používaní.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Cookiebot (Cybot A/S)

Cookiebot je služba, ktorá poskytuje  on-line riešenie pre udeľovanie súhlasov so súbormi cookie, tak aby boli v súlade s legislatívnymi požiadavkami.

Zbierané Osobné údaje: Anonymizovaná IP adresa, dátum a čas udelenia súhlasu, typ prehliadača, URL z ktorej bol odoslaný súhlas, anonymný náhodný a zašifrovaný kľúč, stav súhlasu ako dôkaz udelenia súhlasu.
Miesto spracovania: Írsko, Holandsko alebo Nemecko – Privacy policy

Správa kontaktov a odosielanie správ

Tento typ služby umožňuje spravovať databázu e-mailových, telefonických kontaktov alebo akýchkoľvek iných kontaktných informácií na komunikáciu s Užívateľom.

Tieto služby môžu tiež zbierať údaje o dátume a čase, kedy bola Užívateľom zobrazená správa, ako aj o interakciách Užívateľa, napríklad kliknutie na odkazy, uvedené v správe.

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.)

MailChimp je správa e-mailových adries a služba odosielania správ od spoločnosti The Rocket Science Group, LLC.

Zbierané Osobné údaje: E-mailová adresa.
Miesto spracovania: US – Privacy Policy

Platformové služby a hosting

Tieto služby majú za cieľ hostovanie a prevádzku kľúčových komponentov tejto webovej stránky, a preto umožňujú poskytovanie tejto webovej stránky z jednotnej platformy. Takéto platformy poskytujú Prevádzkovateľovi širokú škálu nástrojov (napr. analýza, registrácia Užívateľov, komentovanie, správa databáz, elektronický obchod, spracovanie platieb), ktoré vplývajú na zhromažďovanie a spracovanie Osobných údajov. Niektoré z týchto služieb fungujú prostredníctvom geograficky distribuovaných serverov, čo sťažuje určenie skutočného miesta, kde sú Osobné údaje uložené.

WordPress.com (Automattic Inc.)

WordPress.com je platforma poskytovaná spoločnosťou Automattic Inc., ktorá umožňuje Prevádzkovateľovi vytvárať, prevádzkovať a hostovať túto webovú stránku.

Zbierané Osobné údaje: rôzne typy údajov, tak ako je uvedené v pravidlách ochrany osobných údajov tejto služby.
Miesto spracovania: USA – Privacy Policy

ACTIVE 24, s.r.o.

Active 24 je spoločnosť, ktorá poskytuje rôzne internetové služby pre webové stránky, ako webhosting, registrácia domén, atď.

Zbierané Osobné údaje: rôzne typy údajov, tak ako je uvedené na webovej stránke spoločnosti.
Miesto spracovania: Česká republika – Obchodné podmienky

Predaj tovaru a služieb online

Zbierané Osobné údaje slúžia na predaj služieb vrátane platby a prípadného doručenia.

Na zaplatenie si môžete zvoliť platbu cez platobnú bránu GoPay alebo prevod na bankový účet Prevádzkovateľa.

Typ údajov zhromaždených touto webovou stránkou závisí od zvoleného typu platby. Osobné údaje získané na dokončenie platby môžu zahŕňať platobnú kartu a bankový účet.

Služba nie je určená pre deti mladšie ako 16 rokov

Užívatelia prehlasujú, že sú dospelí podľa svojich platných právnych predpisov. Maloletí môžu túto webovú stránku používať len s pomocou rodiča alebo opatrovníka. Za žiadnych okolností nesmú používať tieto webové stránky osoby mladšie ako 16 rokov.

Ďalšie informácie o zhromažďovaní a spracovaní údajov

Právne kroky

Osobné údaje Užívateľov môžu byť použité na právne účely Správcom osobných údajov, na súde alebo v rámci právnych krokov, vyplývajúcim z nesprávneho používania tejto webovej stránky alebo súvisiacich služieb.

Užívateľ vyhlasuje, že si je vedomý toho, že od Správcu osobných údajov sa môže vyžadovať, aby na žiadosť verejných orgánov poskytol Osobné údaje.

Ďalšie informácie o Osobných údajoch Užívateľa

Okrem informácií, obsiahnutých v tomto Vyhlásení, môže táto webová stránka na požiadanie poskytnúť Užívateľovi dodatočné a kontextové informácie týkajúce sa konkrétnych služieb alebo zhromažďovania a spracovania Osobných údajov.

Systémové denníky a údržba

Na účely prevádzky a údržby môže táto webová stránka a všetky služby tretích strán zhromažďovať súbory, ktoré zaznamenávajú interakciu s webovým serverom (systémové denníky) alebo na tento účel používať iné osobné údaje (napríklad IP adresu).

Informácie, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto Vyhlásení

Viac informácií o zhromažďovaní alebo spracovaní osobných údajov môžete kedykoľvek vyžiadať od Správcu osobných údajov. Pozrite si prosím kontaktné informácie na začiatku tohto dokumentu.

Práva Dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo sa kedykoľvek oboznámiť s Osobnými údajmi, ktoré o nich Správca osobných údajov má, a môžu ho kontaktovať, aby:

 • sa informovali o ich obsahu a pôvode (právo na prístup k údajom, právo na poskytnutie informácií),
 • požiadali o ich doplnenie, aktualizáciu alebo opravu (právo na opravu),
 •  požiadali o ich anonymizáciu alebo zablokovanie akýchkoľvek údajov, ktoré boli v rozpore so zákonom (právo na obmedzenie spracúvania, právo na zabudnutie)),
 • ako aj na to, aby sa proti ich nakladaní postavili z akýchkoľvek legitímnych dôvodov.

Užívateľ má možnosť požiadať o prístup k údajom prostredníctvom žiadosti, ktorú zašle e-mailom a ktorá bude obsahovať nasledovné povinné náležitosti:

 • Meno a Priezvisko, Adresa
  • Kontakt: Telefónne číslo, E-mail
  • Dátum narodenia
  • Kópie 2 dokladov, preukazujúce totožnosť Užívateľa (Občiansky preukaz, Cestovný pas, Vodičský preukaz, Rodný list, Účet za služby nie starší ako 3 mesiace, Technický preukaz k vozidlu, Výpis z účtu nie starší ako 3 mesiace)
  • Detail požadovaných údajov
  • Popis žiadosti
  • Dátum a podpis

Ďalšie práva dotknutej osoby: právo na prenosnosť údajov, právo namietať, právo na súdny prostriedok nápravy, právo na náhradu škody.

Táto webová stránka nepodporuje „Do Not Track“ žiadosti. Ak chcete zistiť, či niektorá zo služieb tretích strán používa podporuje „Do Not Track“ žiadosti, prosím prečítajte si ich zásady ochrany osobných údajov.

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania Osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Zmeny v tomto Vyhlásení

Správca osobných údajov si vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať zmeny v tomto Vyhlásení tým, že na tejto stránke upozorní svojich Užívateľov. Odporúčame často kontrolovať dátum poslednej úpravy uvedenej v spodnej časti Vyhlásenia.

Ak Užívateľ namieta akékoľvek zmeny vo Vyhlásení, musí prestať používať túto webovú stránku a môže požiadať, aby Správca osobných údajov odstránil jeho/jej Osobné údaje. Ak nie je uvedené inak, platné Vyhlásenie sa vzťahuje na všetky Osobné údaje, ktoré má Správca osobných údajov o Užívateľoch.

Informácie o tomto Vyhlásení

Správca osobných údajov zodpovedá za toto Vyhlásenie, pripravené prostredníctvom modulov, poskytovaných spoločnosťou iubenda a následne preložených do slovenčiny.

Posledná zmena: 01. august 2019